Services

Training

หลักสูตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นหนึ่งเดียว


หลักสูตรสำหรับพนักงานระดับต้น และพนักงานทุกระดับในองค์กร


หลักสูตรสำหรับพนักงานอาวุโส หัวหน้างานขึ้นไป


หลักสูตรสำหรับระดับจัดการ


หลักสูตรสำหรับ HROD


Consultant


HR Coach & Mentor